فریده نوروزی شهری
نام کاربری: FarNSh
تاریخ عضویت: 1397/02/26
امتیاز کاربر: 824,396
تعداد افراد دنبال کننده: 245
همدان

من کی ام

I'm a doctor in PhytoPhysiology

Phyto Physiologist (Ph.D.)

More Than One (+1) Botanist

Phyto Biochemistry Lover

BookWorm

Crazy Plant Lady

Pilates & Yoga Lover


 My Instagram ID: @botany_talk

My Email Address: fnoroozish@gmail.com


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود