ملیکا صداقتیان
نام کاربری: Melika1377
تاریخ عضویت: 1398/12/18
امتیاز کاربر: 30,583
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

ملیکا هستم دانشجوی بیوتکنولوژی عاشق پژوهش و نوآوری؛ شعار من:از اولش کوهنورد ماهری نبودم اما برای فتح قله موفقیت دست از یادگیری و تلاش بر نمیدارم😉

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود