ویژگی های یک مدرس خوب

4   گزارش تخلف
سه مشخصه اصلی که یک مدرس خوب بایدداشته باشد: 1- زمینه ی علمی     2- مهارت های حرفه ای          3- خصوصیت های شغلی
فلسفه یک معلم آموزش ماهیگیری است. داشتن هوش و درک مدرس باعث می شود که رفتارهای شاگرد را خوب بفهمد.
یک معلم خوب بهترین دوست است. توانایی حرف زدن متناسب با سطح شاگردا‌ن ، یادگیری را جذاب و فهمیدن را آسان می کند.
معلم حرفه ای کسی است که دانش و تجربه ی کافی دارد و روش تدریس  می داند. معلمانی که هر سه ویژگی دانش؛ تجربه و روش را با هم دارا باشند؛ معلم حرفه ای قلمداد می شوند.

ایجاد انگیزه، بیان اهداف درس، معنادارکردن یادگیری، مشارکت دانش آموزان، انجام تدریس از ساده به مشکل از روش های موثر در آموزش می باشد.

همه ی معلمان نیازمند:

ـ شناخت خویشتن

ـ شناخت نیازهای دانش آموزان

ـ شناخت جامعه و جهان معاصر

ـ شناخت چگونگی موضوعات درسی 

ـ یادگیری یادگرفتن، انتقال، سالم زیستن، تحمل افکار، استنباط و استنتاج و استدلال موثر، باز اندیشیدن، فراتر اندیشیدن و انتقادی اندیشیدن، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، فناوری، مدیریت زمان، مدیریت استعدادها و ارزشیابی هستند.

ای کاش می دانستیم، می پذیرفتیم و عمل می کردیم که مدرسه ی پیشرفته از لحاظ علمی و آموزشی، منبع معتبر یادگیری برای دانش آموزان و خانواده هایشان می باشد.
  14

  دنبال کننده

  0

  دنبال شونده

  16

  ماجرا

  من کارشناس ارشد جامعه شناسی و کارمند معاونت برنامه ریزی شهرداری هستم، علاقمندبه حوزه مهارتهای اجتماعی و روابط موثر،هنر و ورزش هستم.

  آخرین ماجراهای نویسنده


  لطفا نظرات را برایمان بنویسید

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

  با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

   آخرین ماجراها